Verkennersrapport adviseert om wetenschap op de Caribische eilanden te versterken met wetenschappelijke netwerkorganisatie

Op woensdag 16 juni ontving minister van Engelshoven uit handen van Wiebe Bijker het verkennersrapport met het advies om de wetenschappelijke netwerkorganisatie Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP) op te zetten. Het rapport is geschreven in opdracht van NWO en maakt onderdeel uit van het Programma Caribisch Onderzoek.

Het Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI) op Sint Eustatius bestaat een kleine tien jaar. In 2022 loopt de huidige financieringsperiode af. NWO heeft laten uitzoeken wat de beste opties voor de toekomst van het CNSI zijn. De twee onafhankelijke adviseurs Wiebe Bijker en Jorien Wuite hebben het afgelopen jaar met veel mensen in het hele Koninkrijk hierover gepraat en vatten hun bevindingen en adviezen in dit rapport samen. Zij adviseren om het CNSI om te zetten in  een Dutch Caribbean Research Platform (DUCARP), een netwerkorganisatie met een coördinerend centrum op Sint Maarten en ankerpunten op de andere vijf Caribische eilanden van het Koninkrijk.

Volgens het rapport moet DUCARP geen eigen onderzoek doen, maar door advisering, ondersteuning en door het leggen van verbindingen tussen mensen, instellingen en Koninkrijksdelen het doen van onderzoek in de regio stimuleren. Dit zal stapsgewijs tot meer samenwerking tussen onderzoekers en instellingen, en een betere inbedding in het nationale en internationale kennissysteem leiden. Volgens de auteurs is DUCARP hard nodig om het wetenschappelijk onderzoek op en over de Caribische eilanden kwalitatief en kwantitatief te versterken. Volgens het rapport kan DUCARP op termijn doorgroeien naar een kennis- en expertisecentrum voor Small Island Developing States (SIDS).

De adviezen zijn gericht aan NWO, OCW en andere relevante spelers in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Nederland. Voor de mogelijke realisatie van DUCARP is het belangrijk dat zij dit samen doen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.

De verkenning is gedaan binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek. Het Programma Caribisch Onderzoek faciliteert hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en een duurzame infrastructuur voor de groei van de Caribische delen van het Koninkrijk, geworteld in de maatschappij. Het maakt onderzoek relevant voor mensen en het verbindt maatschappij en wetenschap en de mensen met elkaar. Het bevordert de connecties tussen de zes eilanden en tussen het Caribische en Europese deel van het Koninkrijk. Het Programma Caribisch Onderzoek versterkt de kennis en competenties van de eilanden en draagt bij aan een duurzame structuurversterking en capaciteitsopbouw in de regio.

Voortzetting Cariben programma met tien miljoen euro

Het ministerie van OCW heeft besloten de financiering van het Cariben onderzoeksprogramma voort te zetten. Met 10 miljoen euro kan NWO het Cariben programma de komende 5 jaar verder uitbouwen. Daarvoor gaat NWO eerst een kennisagenda ontwikkelen. Het programma ‘Caribisch onderzoek: een multidisciplinaire benadering’ is in 2013 opgezet ter versterking van het onderzoek naar (en op) de zes eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. OCW is zeer tevreden met de manier waarop NWO het Cariben onderzoeksprogramma vorm heeft gegeven. Onderzoek is van groot belang voor de uitdagingen op de eilanden, net als de opbouw van capaciteit en kennis. De interesse van onderzoekers

en stakeholders voor het onderzoeksprogramma was zeer groot. Om die redenen heeft OCW besloten tot de voortzetting van het programma, met nieuw budget. Binnen het programma zijn tot nu toe twee multidisciplinaire calls uitgezet. De meeste projecten uit de eerste call richtten zich op de aard- en levenswetenschappen; de tweede call was vooral gericht op regionale medewerking en impact en leverde vooral projecten uit de sociale wetenschappen op. Het vervolg van het programma zal naar verwachting breed interdisciplinair zijn. Autonome onderzoekslijnen moeten bij elkaar komen met verbindingen naar relevante routes uit de Nationale Wetenschapsagenda NWA. Het CNSI, het onderzoeksinstituut op St. Eustatius, zal ook een rol krijgen binnen het Cariben onderzoeksprogramma.

Kennisagenda

Voor de verdere uitvoering van het programma zal eerst een inventarisatie van de onderzoeksactiviteiten in het Nederlands Caribisch gebied worden gemaakt. Er is op dit moment weinig zicht op welk onderzoek er vanuit verschillende initiatieven nu plaats vindt; het beeld is versnipperd.

Mede op basis van de inventarisatie volgt daarna, in samenwerking met relevante stakeholders, de opstelling van een kennisagenda. Daarin moeten ook de prioriteiten van de eilanden zelf aan bod komen, in verbinding met de Unesco prioriteiten voor Small Island Development States (SIDS) en de Sustainable Development Goals (SDG’s). De kennisagenda zal fundamenteel tot praktijkgericht onderzoek bestrijken. Pas op basis van de kennisagenda zal NWO invulling gaan geven aan verdere subsidierondes.

Bron: NWO

Op naar een Caribische kennisagenda

Wetenschap vraagt mening Caribische bewoners en instellingen

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) nodigt inwoners en organisaties van de Caribische eilanden uit om hun vragen aan de wetenschap in te sturen. Hiermee wil NWO een agenda maken die de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappe­lijke kennisvragen benoemt en die richting zal geven aan het onderzoek van de komende jaren.

Is er bijvoorbeeld meer onderzoek nodig naar klimaatverandering of het koraal? Moet er meer kennis komen over de economische ontwikkeling van de eilanden? Welke vragen spelen in het onderwijsveld? Wat zijn de meest prangende vragen op het terrein van voeding en gezondheid?

Met dit initiatief wil NWO het toekomstige onderzoek goed laten aansluiten bij actuele vragen en ontwikkelingen in de Caribische regio. “We kiezen er bewust voor om zowel organisaties als inwoners deze vragen voor te leggen; dat levert een gevarieerd beeld.” Aldus Josef Stuefer, programma-manager Cariben van NWO.

Inwoners en medewerkers van organisaties op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Eustatius, St. Maarten en Saba kunnen via de website CaribbeanResearch.nl hun vragen tot 15 september 2019 insturen. De enquête is in drie talen beschikbaar; Nederlands, Engels en Papiaments. Gekoppeld aan ervaringen uit het bestaande NWO-onderzoeksprogramma voor de Cariben en een inventarisatie van lopende kennisprojecten zal dit eind-2019 uitmonden in een kennis­agenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

www.CaribbeanResearch.nl

Meer financiering mogelijk voor Caribische wetenschap

Nederland versterkt de samenwerking met de Cariben dankzij een wijziging in de NWO-subsidieregeling. Dit maakte minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag bekend tijdens een bezoek aan Curaçao. Dankzij de wijziging in de regeling komen wetenschappers aan onderzoeksinstellingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk vanaf heden in aanmerking voor NWO-financiering. Bovendien draagt NWO via het onderzoeksprogramma Wetenschap op de Cariben bij aan continuïteit in het regionale onderzoeksveld.

Lees verder “Meer financiering mogelijk voor Caribische wetenschap”